open/close

DSV Protect algemene voorwaarden

DSV Protect is een optionele extra service die DSV biedt als onderdeel van uw transport.

DSV Protect biedt u bescherming in geval van verlies of schade aan uw vracht. DSV Protect biedt een schadeloosstelling tot een vooraf vastgesteld maximumbedrag (zonder eigen risico en op ‘’first loss’’ basis), onder voorbehoud van de hieronder omschreven voorwaarden.

Risico’s

We stellen u schadeloos bij verlies van of schade aan uw vracht die is opgelopen terwijl deze zich binnen onze zorg, bewaring of controle bevond.

Uitzonderingen

Er vindt geen schadeloosstelling plaats indien er sprake is van:

 1. Verlies, schade of kosten die zijn toe te schrijven aan opzettelijk misbruik door uzelf
 2. Normale lekkage, normaal gewichts- of volumeverlies of normale slijtage van de vracht
 3. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door onvoldoende of ongeschikte verpakking of voorbereiding van de vracht ter bescherming tegen de reguliere incidenten bij het verzekerende transport
 4. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door inherente eigenschappen of de aard van de vracht
 5. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door vertraging
 6. Schade of kosten veroorzaakt door de insolvabiliteit of financiële situatie van de eigenaars, managers, bevrachters, of vaartuig-operators
 7. Verlies, schade of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door, of voortvloeien uit, het gebruik van enig wapen of een ontsteking die een atoom- en kernsplitsing en/of fusie tot gevolg heeft, dan wel een andere, vergelijkbare reactie, of een radioactieve kracht of materie.
 8. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door temperatuur verschillen direct toerekenbaar aan een mechanisch defect, tenzij de duur van het mechanische defect, 12 achtereenvolgende uren overschrijdt.
 9. Verlies, schade of kosten direct of indirect veroorzaakt door, of als gevolg van, een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
 10. Verlies, schade of kosten direct of indirect veroorzaakt door, of als gevolg van het gebruik of bediening van elke computer, computersysteem, computer softwareprogramma, malafide code, computervirus of proces of enig ander elektronisch systeem, met als doel het toebrengen van schade.
 11. Verlies, schade of kosten als gevolg van
  a. het niet zeewaardig zijn van vaartuig of schip of de ongeschiktheid van een vaartuig of schip voor het veilig vervoeren van de vracht, indien u op het moment van het laden van de vracht op de hoogte bent van het niet-zeewaardig zijn of ongeschiktheid van vaartuig of schip.
  b. Ongeschiktheid van de container of vervoermiddel voor het veilig vervoer van de vracht, indien u op het moment van laden op de hoogte bent van deze ongeschiktheid.
 12. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door
  a. oorlog, burgeroorlog, revolutie, rebellie, opstand of burgerlijke onrust die hierdoor ontstaat, of enige andere vijandelijke daad gericht door of tegen een oorlogvoerende macht
  b. gevangenneming, beslaglegging, arrestatie, vrijheidsberoving of detentie (behalve in geval van piraterij) en de gevolgen hiervan of van pogingen hiertoe  
  c. oude mijnen, torpedo’s, bommen of ander oud oorlogsmaterieel.
 13. Verlies, schade of kosten
  a. veroorzaakt door stakers, arbeiders in een lock-out of personen die deelnemen aan arbeidsonlusten, rellen of oproer
  b. als resultaat van stakingen, lock-outs, arbeidsonlusten, rellen of oproersituaties
  c. veroorzaakt door een terreurdaad, zijnde een daad van een persoon uit naam van, of wegens een band met, een organisatie die activiteiten uitvoert die gericht zijn op het omver werpen of beïnvloeden, met kracht of geweld, van een regering, ongeacht of deze wettelijk is gekozen of niet
  d. veroorzaakt door een persoon die handelt uit politieke, ideologische of religieuze motieven.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op ieder geschil dat betrekking heeft op DSV Protect is het Deense recht van toepassing. Het geschil valt onder de jurisdictie van de rechtbank in Kopenhagen, Denemarken.

Kennisgeving van een claim dient DSV te bereiken zonder onnodige vertraging. We verzoeken u om claims als volgt aan ons te melden:

Zichtbare schade – Dient onmiddellijk te worden gemeld, en niet later dan 5 dagen (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen) na levering.
Het afleverbewijs ofwel POD (cognossement, luchtvrachtbrief, CMR of dergelijke) dienen te worden bemerkt met voorbehoud van zichtbaar verlies en/of schade.

Niet zichtbare schade – Dient onmiddellijk te worden gemeld en niet later dan 7 dagen (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen) na de leverdatum.
In geval van een te late melding, kan de claim worden afgewezen en is het de plicht van de klant te bewijzen dat de schade zich heeft voorgedaan terwijl de goederen in onze bewaring waren.