open/close

DSV Protect Betingelser

DSV Protect tilbys som en ekstra service når du kjøper transporttjenester hos DSV

Den forsikrer deg i tilfelle tap eller skade på godset ditt. DSV Protect utbetaler erstatning opp til et fastsatt maksimumsbeløp (uten en nedre ansvarsgrense og som første risikodekning) i henhold til nedenstående vilkår.

Risiko

Vi utbetaler erstatning hvis det skjer tap eller skade på din forsendelse, mens den er i vår varetekt. Vi utbetaler et maksimumsbeløp i henhold til den DSV Protect tjenesten som gjelder i ditt land og den valgte transportformen.

Unntak

Vi utbetaler ikke erstatning for:
1. Tap, skade eller utgifter som kan tilskrives grov uaktsomhet fra deres side

2. Normal lekkasje, vanlig tap av vekt/volum eller vanlig slitasje på forsendelse

3. Tap, skade eller utgifter som følge av utilstrekkelig eller uegnet emballasje eller klargjøring, av forsendelsen, for å tåle ordinær håndtering under transporten

4. Tap, skade eller utgifter som følge av forsendelsens mangler eller type/art

5. Tap, skade eller utgifter som følge av en forsinkelse

6. Skade eller utgifter som følge av konkurs hos eller misligholdelse begått av skipets reder, eier, ledere, befrakter eller de som ivaretar skipets drift.

7. Tap, skade eller utgifter som direkte eller indirekte har oppstått som følge av bruk av atom- eller kjernevåpen eller radioaktivitet.

8. Tap, skader eller utgifter som følge av temperatursvingninger som direkte kan tilbakeføres til mekanisk brudd, med mindre perioden av det mekaniske bruddet overstiger 12 sammenhengende timer.

9. Tap, skader eller utgifter som direkte eller indirekte er forårsaket av eller bruk av hvilket som helst kjemisk, biologisk, biokjemisk eller elektromagnetisk våpen.

10. Tap, skader eller utgifter som direkte eller indirekte er forårsaket av bruk eller følgeskade av bruk eller drift for å påføre skade av hvilken som helst computer, edb-system, computer software-program, skadelig kode, computervirus eller –prosesser eller andre elektroniske systemer.

11. Tap, skade eller utgifter som følge av
a. skipets manglende sjødyktighet eller egnethet til sikker frakt av sendingen, hvor dere hadde kjennskap til den manglende sjødyktigheten eller egnetheten ved lasting av sendingen.
b. containerens eller transportmiddelets manglende egnethet til sikker frakt av sendingen, hvor dere hadde kjennskap til denne uegnetheten ved lasting av sending.

12. Tap, skade eller utgifter som følge av
a. krig, borgerkrig, revolusjon, opprør eller borgerlige uroligheter som følge av enhver form for fiendtlig handling begått av eller mot en krigførende makt
b. fangenskap, pågripelse, anholdelse eller tilbakeholdelse (unntatt sjørøveri), eller forsøk på, og konsekvensene av det

13. Tap, skade eller utgifter
a. som skyldes streikende, medarbeidere i lockout eller personer som er involvert i faglig uro, opprør eller borgerlige uroligheter
b. som følge av streik, lockout, faglig uro, opprør eller borgerlige uroligheter
c. som skyldes enhver form for terrorhandling begått av personer som handler på vegne av eller i samarbeid med en organisasjon som utfører aktiviteter med det formål å velte eller påvirke, med makt eller vold, enhver regjering uansett om den er dannet på lovlig vis eller ikke.
d. forårsaket av en person som handler ut fra et politisk, ideologisk eller religiøst motiv.

Lov og domstol

Dersom det oppstår tvister om DSV Protect skal disse avgjøres i henhold til dansk lov og ved den danske domstolen i København, Danmark.

Innmelding av skade eller forvunnet gods skal sendes til DSV uten unødig opphold.

Vi ønsker at kravet skal meldes inn som beskrevet nedenfor;

Synlige skader – Skal innmeldes umiddelbart, og ikke senere enn 5 dager etter levering (ekskl. lørdager, søndager, og helligdager).
Underskrevet fraktbrev, dvs. POD (Bill of Lading, luftfraktbrev, CMR-dokument eller lignende), skal merkes med skade eller forsvunnet.

Ikke-synlige skader – Skal innmeldes umiddelbart, og ikke senere enn 7 dager etter levering (ekskl. lørdager, søndager, og helligdager).

I tilfeller av sen innmelding vil kravet eventuelt kunne avvises, og det vil være kundens ansvar å bevise at skaden er skjedd mens forsendelsen var i vår varetekt.