open/close

DSV Protect noteikumi un nosacījumi

DSV Protect ir izvēles pakalpojums ar pievienoto vērtību, ko DSV piedāvā kā daļu no transportēšanas pakalpojumiem

DSV Protect ir pakalpojums ar pievienoto vērtību, ko DSV piedāvā kā daļu no transportēšanas pakalpojumiem, un kas pasargā Jūs kravas zuduma vai bojājuma gadījumā. DSV Protect nodrošina kompensāciju līdz EUR 5000 bez atbildības ierobežojuma un uz pirmā zaudējuma pamata), ņemot vērā zemāk norādītos nosacījumus.

Riski

Mēs izmaksāsim Jums kompensāciju par kravas zudumu vai bojājumu, ja tas noticis, kamēr krava atradās mūsu rīcībā. Maksimālā izmaksājamā summa EUR 5000, tiks aprēķināta saskaņā ar DSV Protect nosacījumiem, kas ir piemērojami konkrētam transporta veidam.

Izņēmumi

Mēs nekompensēsim zaudējumus, kas radušies, šādos gadījumos:-

 1. Zudums, bojājums vai izdevumi, kas attiecināmi uz Jūsu apzināti ļaunprātīgu rīcību
 2. Standarta noplūde, standarta svara vai apjoma zudums vai standarta nodilums
 3. Zudums, bojājums vai izdevumi, kuru iemesls ir nepietiekams vai nepiemērots iepakojums vai nepietiekama vai nepiemērota kravas sagatavošana transportēšanai, kuras rezultātā krava neiztur standarta transportēšanas procesu
 4. Zudums, bojājums vai izdevumi, kas radušies dēļ kravas slēptajiem defektiem vai dabiskajām īpašībām
 5. Zaudējumi, kas radušies nokavējuma dēļ
 6. Bojājums vai izdevumi, kas radušies kuģa īpašnieku, menedžeru, fraktētāju vai operatoru maksātnespējas vai finanšu saistību nepildīšanas dēļ
 7. Zudums, bojājums vai izdevumi, ko tieši vai netieši izraisīja tādu ieroču vai iekārtu lietošana, kas izmanto kodolsintēzi un/vai kodolu dalīšanos, vai citu līdzīgu reakciju, vai radioaktīvo enerģiju vai vielu
 8. Zudums, bojājums vai izdevumi, kas radušies temperatūras svārstību dēļ, ja šīs svārstības ir tieši attiecināmas uz mehānisko bojājumu un šī bojājuma periods nepārsniedz 12 secīgas stundas
 9. Zudums, bojājums vai izdevumi, ko jebkādā tiešā vai netiešā veidā izraisīja jebkuri ķīmiskie, bioloģiskie, bioķīmiskie vai elektromagnētiskie ieroči
 10. Zudums, bojājums vai izdevumi, ko tieši vai netieši izraisīja lietošana vai darbība, kas kalpoja kā kaitējuma nodarīšanas līdzeklis, ar jebkuru datoru, datorsistēmu, datorprogrammu, ļaunprātīgu kodu, datorvīrusu vai procesu, vai jebkuru citu elektronisko sistēmu
 11. Zudums, bojājums vai izdevumi, ko izraisīja

  a. kuģa jūrasnespēja vai kuģa nepiemērotība kravas drošai transportēšanai, ja Jūs bijāt informēts par šo kuģa jūrasnespēju vai nepiemērotību laikā, kad krava ir iekrauta

  b. konteinera vai transportēšanas veida nepiemērotība drošai kravas transportēšanai, ja Jūs bijāt informēts par šādu nepiemērotību iekraušanas laikā

 12. Zudums, bojājums vai izdevumi, ko izraisīja

  a. karš, civilkarš, revolūcija, sacelšanās vai šo notikumu dēļ izcēlušies civiliedzīvotāju nemieri vai jebkuras naidīgas darbības, ko veic karojošā puse, vai kas ir veiktas pret karojošo pusi

  b. sagūstīšana, konfiskācija, arests, ieslodzīšana vai aizturēšana (izņemot pirātismu), šādu darbību mēģinājums vai sekas

  c. pamestas mīnas, torpēdas, bumbas vai citi pamesti kara ieroči

 13. Zaudējums, bojājums vai izdevumi, ko izraisīja

  a. streiku vai lokautu dalībnieki vai personas, kuras piedalās ar darbu saistītās nekārtībās vai civiliedzīvotāju nemieros

  b. streiki, lokauti, ar darbu saistītas nekārtības vai civiliedzīvotāju nemieri

  c. jebkāds teroristiskais akts, kas ir jebkuras personas darbība, kas veikta, pārstāvot vai saistībā ar jebkuru organizāciju, kas veic aktivitātes, vērstas uz vardarbīgu jebkuras valdības gāšanu vai ietekmēšanu, neatkarīgi no tā, vai šī valdība tika likumīgi vai nelikumīgi izveidota

  d. jebkura persona, kura rīkojās, politisko, ideoloģisko vai reliģisko motīvu vadīta.

Piemērojamie likumi

Visi strīdi saistībā ar DSV Protect ir risināmi saskaņā ar Dānijas normatīvajiem aktiem un ir izskatāmi tiesā Kopenhāgenā, Dānijā.

Paziņojums par pretenziju jāiesniedz DSV bez kavēšanas.

Pretenziju iesniegšanas kārtība ir sekojoša;

 • Redzams bojājums – Jāpaziņo nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienas (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas) pēc kravas piegādes.
  Piegādes dokumentā (Bill of lading, airwaybill, CMR pavadzīme utml.) jābūt atzīmei par redzamo zudumu vai bojājumu
 • Neredzams bojājums - Jāpaziņo nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienas (izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas) pēc kravas piegādes.

Gadījumā, ja pretenzija ir iesniegta vēlāk par norādītajiem termiņiem, tā var tikt noraidīta, un klienta pienākums būs pierādīt, ka bojājums noticis laikā, kad krava bija mūsu rīcībā.