open/close

DSV Protect sąlygos

DSV Protect yra pasirenkama pridėtinės vertės paslauga, kurią teikia DSV, užsisakant DSV pervežimo paslaugas.

DSV Protect saugo jus nuo nuostolių krovinio praradimo ar apgadinimo atveju. Turėdami DSV Protect gausite kompensaciją, neviršijančią nustatytos maksimalios sumos (be jokio papildomo atsakomybės ribojimo, taikoma pirmojo nuostolio principu) pagal toliau pateiktas sąlygas.

Rizika

DSV atlygins jums nuostolius dėl krovinio praradimo ar apgadinimo, atsiradusio, kol krovinys yra patikėtas bendrovei. Maksimali DSV išmokama suma priklausys nuo konkrečios jūsų šalyje teikiamos DSV Protect paslaugos ir pervežimo būdo.

Išimtys

Neatlyginsime jums:

 1. Nuostolio, žalos ar išlaidų, susidariusių dėl jūsų tyčinių veiksmų.
 2. Įprastinio pratekėjimo, įprastinio svorio ar tūrio praradimo ir normalaus krovinio nusidėvėjimo.
 3. Nuostolio, žalos ar išlaidų, susidariusių dėl nepakankamo ar netinkamo krovinio supakavimo arba nepakankamo krovinio parengimo atlaikyti įprastinius incidentus pervežimo metu.
 4. Nuostolio, žalos ar išlaidų, kurių priežastis yra krovinio esminiai trūkumai ar prigimtis.
 5. Nuostolio, žalos ar išlaidų, kurių priežastis yra vėlavimas.
 6. Žalos ar išlaidų, susidariusių dėl laivo savininkų, valdytojų, frachtuotojo ar operatoriaus nemokumo ar finansinių įsipareigojimų nevykdymo.
 7. Nuostolio, žalos ar išlaidų, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė ar kurias sąlygojo ginklo ar įtaiso, kurio veikimas yra grįstas atomo branduolio dalijimu ir (arba) sąsaja ar kokia kita panašia reakcija, radioaktyviąja jėga ir pan., panaudojimas.
 8. Nuostolio, žalos ar išlaidų, susidariusių dėl temperatūros pokyčių, kurie yra tiesiogiai priskirtini mechaniniam gedimui, nebent nepertraukiamas mechaninio gedimo laikotarpis būtų ilgesnis nei 12 valandų.
 9. Nuostolio, žalos ar išlaidų, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė ar kurias sąlygojo cheminis, biologinis, biocheminis ar elektromagnetinis ginklas.
 10. Nuostolio, žalos ar išlaidų, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė ar kurias sąlygojo kompiuterio, kompiuterinės sistemos, programinės įrangos, kenkėjiško kodo, kompiuterinio viruso, proceso ar kokios kitos elektroninės sistemos panaudojimas siekiant pakenkti.
 11. Nuostolio, žalos ar išlaidų, susidariusių dėl:

  a. laivo ar vandens transporto priemonės netinkamumo plaukioti arba laivo ar vandens transporto netinkamumo saugiai gabenti krovinį tais atvejais, kai jūs žinote apie tokį netinkamumą plaukioti ir netinkamumą gabenti krovinį krovinio pakrovimo metu;

  b. konteinerio netinkamumo ar konteinerio netinkamumo saugiai gabenti krovinį tais atvejais, kai jūs žinote apie tokį netinkamumą gabenti krovinį krovinio pakrovimo metu.

 12. Nuostolio, žalos ar išlaidų, kurių priežastimi yra:

  a. karas, pilietinis karas, revoliucija, maištas, sukilimas ar su jais susiję pilietiniai neramumai, taip pat bet kokie priešiški kariaujančiosios šalies veiksmai ar veiksmai prieš tokią kariaujančiąją šalį;

  b. užėmimas, užgrobimas, areštas, laisvės apribojimas ar sulaikymas (išskyrus piratavimą) ir šių veiksmų pasekmės, taip pat bet kokie mėginimai atlikti minėtuosius veiksmus;

  c.apleistos minos, torpedos, bombos ir kiti apleisti karo ginklai.

 13. Nuostolio, žalos ar išlaidų, susidariusių dėl:

  a. streikuojančių ar lokauto paveiktų darbuotojų arba darbo ginčuose, riaušėse ar pilietiniuose neramumuose dalyvaujančių asmenų;

  b. streikų, lokautų, darbo ginčų, riaušių ar pilietinių neramumų;

  c. teroristinių išpuolių, kurie yra apibrėžiami kaip bet kokio asmens, veikiančio organizacijos, siekiančios jėga ar smurtu nuversti ar daryti įtaką tiek teisėtai, tiek neteisėtai suformuotoms vyriausybėms, vardu ar su tokia organizacija su susijusio asmens veiksmai;

  d.asmens, veikiančio iš politinių, ideologinių ar religinių paskatų, veiksmų.

Teisė ir praktika

Visi ginčai dėl DSV Protect yra sprendžiami pagal Danijos įstatymus ir yra teismingi Kopenhagos teismams Danijoje.

Pretenziją DSV turite pateikti nedelsdami.

Prašome jūsų savo pretenziją pateikti toliau nustatyta tvarka.

 • Matomos žalos atveju. Apie tokią žalą būtina pranešti iš karto, tačiau ne vėliau nei per 5 dienas (neskaitant šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų) nuo siuntos pristatymo dienos.
  Ant pristatymo dokumento, t. y. siuntos pristatymo patvirtinimo (angl. POD) (konosamento, oro transporto važtaraščio, CMR ar panašaus dokumento), turi būti pateikta žyma apie matomą praradimą ir (arba) apgadinimą.
 • Nematomos žalos atveju. Apie tokią žalą būtina pranešti iš karto, tačiau ne vėliau nei per 7 dienas (neskaitant šeštadienių, sekmadienių ir švenčių dienų) nuo siuntos pristatymo dienos.

Pavėlavus pranešti apie žalą, reikalavimas gali būti atmestas ir tuomet klientas privalės įrodyti, jog žala atsirado tuomet, kai siunta disponavo bendrovė.