open/close

DSV Protect tingimused

DSV Protect on lisaväärtusteenus, mida DSV pakub veoprotsessi osana.

See kaitseb teid veoste kadude või kahjustuste korral. DSV Protect tagab kahjutasu ettenähtud maksimumsumma ulatuses, kohaldades allpool nimetatud tingimusi.

Riskid

DSV hüvitab meie hoole, järelevalve ja kontrolli all viibinud veose kaod ning kahjustused kuni 5000€ ulatuses olenemata veoliigist.

Erandid

Hüvitamisele ei kuulu:

 1. kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad teie tahtlikust väärkäitumisest;
 2. tavapärane leke, kaalu või mahu tavapärane kadu või veose tavapärane kulumine;
 3. kaod, kahjustused või kulud, mis on tingitud veose ebapiisavast või sobimatust pakendamisest või koostamisest selleks, et taluda kindlustatud transiidi tavapäraseid vahejuhtumeid;
 4. kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad veosele omasest puudusest või olemusest;
 5. kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad hilinemisest;
 6. kahjustused või kulud, mis tulenevad laeva omanike, juhtide, prahtijate või operaatorite maksejõuetusest või finantskohustuste täitmata jätmisest;
 7. kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad otseselt või kaudselt aatomi- või tuumakiirgust ja/või tuumasünteesi või muud sama toimega reaktsiooni või radioaktiivset jõudu või ainet kasutava relva või seadme kasutamisest;
 8. Kaod, kahjustused või kulud,mille tulemuseks on temepratuuri muutus,mis on otseselt tingitud mehaanilistest rikkest, välja arvatud juhud kui rike kestab järjestikku rohkem kui 12 tundi;
 9. Kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad otseselt või kaudselt keemilise, bioloogilise, bio-keemilise või elektromagneetilise relva kasutamisest;
 10. Kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad süsteemide otsesesest või kaudsest  ründest või pahatahtlikust kasutamisest, mille all mõtleme arvuteid,  arvuti süsteeme, arvuti tarkvara, pahavara, arvuti viirust või muud elektroonilst süsteemi.
 11. kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad
  a. laeva või aluse merekõlbmatusest või laeva või aluse sobimatusest lasti ohutuks veoks, kui te olite veose lastimise ajal sellisest merekõlbmatusest või sobimatusest teadlik;
  b. konteineri või veovahendi sobimatusest lasti ohutuks vedamiseks, kui te olite lastimise ajal sellisest sobimatusest teadlik;
 12. kaod, kahjustused või kulud, mis tulenevad
  a. sõjast, kodusõjast, revolutsioonist, ülestõusust, vastuhakust või nende põhjustatud rahvarahutustest või mis tahes vaenulikust tegevusest sõdiva riigi poolt või vastu;
  b. vangistamisest, arestimisest, kinnipidamisest, vabaduse tõkestamisest või vahistamisest (välja arvatud piraatlus) ning nendest tulenevatest tagajärgedest või nende katsetest;
  c. mahajäetud miinidest, torpeedodest, pommidest või muudest majajäetud sõjarelvadest;
 13. kaod, kahjustused või kulud,
  a. mille on põhjustanud streikijad, töölt kõrvaldatud töölised või töölisrahutustes, mässudes või avalikes rahutustes osalevad isikud;
  b. mis tulenevad streikidest, töösulgudest, töölisrahutustest, mässudest või avalikest rahutustest;
  c. mille on põhjustanud terrorismiakt, mille on toime pannud isik, kes tegutseb sellise organisatsiooni nimel (või on sellega seotud), mille tegevus on suunatud valitsuse ‒ olgu see asutatud seaduslikult või mitte ‒ kukutamiseks või mõjutamiseks jõu või vägivalla abil;
  d. mille on põhjustanud isik, kes tegutseb poliitilistel, ideoloogilistel või usulistel motiividel.

Seadus ja tava

Kõikide DSV Kaitsega seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Taani õigust ja need kuuluvad Taani Kopenhaageni jurisdiktsiooni alla.

Kahjunõue tuleb esitada DSV-le viivitamatult ning vastavalt allpool kirjeldatud tingimustele:

Nähtav vigastus – Kahjunõue tuleb esitada koheselt ja mitte hiljem kui 5 päeva jooksul (välja arvatud laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad) peale kauba vastuvõtmist.
Veodokument, i.e. POD (Bill of lading, airway bill, CMR või sarnane veoleht) peab sisaldama kirjalikku märget kauba nähtava kao või vigastuse kohta.

Mittenähtav vigastus - Kahjunõue tuleb esitada koheselt ja mitte hiljem kui 7 päeva (välja arvatud laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad) peale kauba mahalaadimise kuupäeva.
Hilisema kahjunõude esitamise korral on teenusepakkujal õigus kahjunõudest keelduda ning edasine on kliendi enda kohustus tõestamaks, et kaup sai vigastada teenusepakkuja hoole all olles.