open/close

DSV Protect betingelser

DSV Protect tilbydes som en ekstra service, når du køber transportydelser hos DSV.

Den dækker i tilfælde af tab eller skade på din forsendelse. DSV Protect yder erstatning op til et fastsat maksimumbeløb (uden en nedre ansvarsgrænse og som første risiko dækning) i henhold til nedenstående vilkår.

Risici

Vi yder erstatning, hvis der sker tab eller skade på din forsendelse, mens den er i vores varetægt. Vi udbetaler et maksimumbeløb i henhold til den DSV Protect service, der gælder for dit land og den valgte transportform.

Undtagelser

Vi yder ikke erstatning for:

 1. Tab, skade eller udgifter, der kan tilskrives grov uagtsomhed fra jeres side
 2. Almindelig lækage, almindeligt tab af vægt/volumen eller almindeligt slid på forsendelsen
 3. Tab, skade eller udgifter som følge af utilstrækkelig eller uegnet emballage eller forberedelse af forsendelsen til at modstå de sædvanlige begivenheder for den pågældende transport
 4. Tab, skade eller udgifter som følge af iboende mangler eller forsendelsens art
 5. Tab, skade eller udgifter som følge af forsinkelse
 6. Skade eller udgifter som følge af insolvens hos eller misligholdelse begået af skibets reder, korresponderende reder, befragter eller den, der varetager skibets drift
 7. Tab, skade eller udgifter, der direkte eller indirekte er opstået som følge af brugen af atom- eller kernevåben eller radioaktivitet
 8. Tab, skader eller udgifter som følge af temperatur udsving der direkte kan henføres til mekanisk nedbrud, medmindre perioden af mekanisk nedbrud overstiger 12 sammenhængende timer
 9. Tab, skader eller udgifter der direkte eller indirekte er forårsaget af, eller brug af hvilken som helst kemisk, biologisk, bio- kemisk eller elektromagnetisk våben
 10. Tab, skader eller udgifter der direkte eller indirekte er forårsaget af brug, eller følgeskade af brug eller drift, for at påføre skade, af hvilken som helst computer, edb-system, computer software -program, skadelig kode, computervirus eller -processer eller andre elektroniske systemer
 11. Tab, skade eller udgifter som følge af
  a. skibets manglende sødygtighed eller egnethed til sikker fragt af forsendelsen, hvor I var medvidende om denne usødygtighed eller uegnethed ved lastningen af forsendelsen
  b. containerens eller transportmidlets manglende egnethed til sikker fragt af forsendelsen, hvor I var medvidende om denne uegnethed ved lastningen
 12. Tab, skade eller udgifter som følge af
  a. krig, borgerkrig, revolution, opstand, oprør eller borgerlige uroligheder som følge deraf eller enhver form for fjendtlig handling begået af eller imod en krigsførende magt
  b. tilfangetagelse, pågribelse, anholdelse eller tilbageholdelse (pirateri undtaget) og konsekvenserne deraf eller forsøg derpå
  c. forladte miner, torpedoer, bomber eller andre forladte krigsvåben
 13. Tab, skade eller udgifter
  a. der skyldes strejkende personale, lockoutede medarbejdere eller personer, der er involveret i faglig uro, oprør eller borgerlige uroligheder
  b. som følge af strejke, lockout, faglig uro, oprør eller borgerlige uroligheder
  c. der skyldes enhver form for terrorhandling begået af personer, der handler på vegne af eller i samarbejde med en organisation, der udfører aktiviteter med det formål med vold eller magt at vælte eller påvirke enhver regering, uanset om den er dannet på lovlig vis
  d. forårsaget af en person, der handler ud fra et politisk, ideologisk eller religiøst motiv.

Lovvalg og værneting

Opstår der tvister om DSV Protect, skal disse afgøres i henhold til dansk ret og værneting i København.

Anmeldelse af skade eller bortkomst skal sendes til DSV uden unødig forsinkelse. Vi anmoder om, at kravet skal anmeldes som beskrevet nedenfor;

Synlige skader – Skal indsendes straks, dog indenfor 5 arbejdsdage efter levering (ekskl. lørdage, søndage, og helligdage).
Underskrevet fragtbrev, dvs. POD (Bill of Lading, luftfragtbrev, CMR-dokument eller lignende), skal anmærkes med skade eller bortkomst.

Ikke-synlige skader – Skal indsendes straks, dog senest 7 dage efter levering (ekskl. lørdage, søndage, og helligdage).
I tilfælde af for sen anmeldelse, vil kravet eventuelt kunne afvises, hvor det vil være kundens forpligtelse af bevise, at skaden er sket mens forsendelsen har været i vores varetægt.